در جستجوی من

شناخت خود یکی ازمهمترین عوامل موفقیته، خودمونو بشناسیم..

زمان بایست لطفا!

  • ۱۴:۴۳

سخت میگذرد..

میگذرد...

همین گذشتن کار را سخت میکند، بگذرد که چه؟؟

مگرهمیشه آینده بهتراز گذشته خواهد شد؟

بماند که معنی بهتر هم در ذهنم گم شده...

میخواهم زمان بایستد

بعید میدانم اتفاق خوبی درپیش باشد که زمان برای رسیدن به آن اینقدر عجله دارد.

نمیدانم شاید اگر بگذرد ضرر کمتری به جا بگذارد...برای منکه نه، حداقل برای دیگران..

زندگی...

زندگی...

کاش برای من به یک چیز وحشتناک وسخت تبدیل نمیشدی...

چه شد که اینطور شد؟؟

تقصیر من چه بود؟

منکه کوچکترازآنی بودم که آینده ام را پیش بینی کنم...

فکرمیکردم دنیا همانطور که من فکرمیکنم هست...

شادی دیگران راکه میدیدم گاهی باهمان سن اندکم شک میکردم، یک چیزی این وسط اشتباه است…

یک چیزی فرق دارد…

اما همان زمان میگفتم میگذرد ودنیایم مانند دنیای بقیه میشود

زمان گذشت ولی دنیای من تنها تغییری که کرد این بود که برایم سختترشد..

کاش همانجا زمان می ایستاد

کاش هنوز امید تغییر دنیایم در قلبم وجود داشت..

کاش امیدی بود...

  • ۴۵
Designed By Erfan Powered by Bayan